Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. administracji.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 7 w Krośnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko referenta ds. administracji.

1. Wymagania niezbędne , tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku: – wykształcenie wyższe o profilu ogólnym, ekonomicznym lub administracyjnym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

– obywatelstwo polskie, – nieposzlakowana opinia,

– 2 lata stażu pracy,

– umiejętność obsługi urządzeń biurowych

– znajomość i biegła obsługa programów komputerowych: MS Office, EXEL, e – Sekretariat

– obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych

– znajomość obsługi wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO),

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– brak skazania za przestępstwo umyślne

2 . Wymagania dodatkowe , które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

– dobra organizacja biura,

– znajomość pracy i procedury biurowej

– umiejętność prowadzenia korespondencji

– znajomość obsługi programów: System Kontroli Obowiązku Szkolnego , Zintegrowanego Systemu Naboru

– znajomość przepisów oświatowych, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzeń i ustaw dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela

– umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa

– łatwość w redagowaniu pism urzędowych

– odpowiedzialność, rzetelność, staranność, samodzielność, dyspozycyjność

– umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

– umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy

– umiejętność kontaktowania się z uczniami, rodzicami, pracownikami i interesantami szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi

– dyskrecja i lojalność

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– Prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– Przechowywanie teczek z dokumentacją szkolną, zgodnie z jednolitym wykazem akt obowiązujących w szkole.

– Przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji, kontrolowanie terminowego odbioru korespondencji służbowej przez wyznaczonego pracownika, oznaczanie faktur i rachunków datą wpływu.

– Rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, przepisywanie i wysyłanie korespondencji, sprawozdań, opinii oraz innych pism związanych z funkcjonowaniem szkoły.

– Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno – biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli

– przygotowywanie i wydawanie legitymacji, zaświadczeń, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń i legitymacji.

– Prowadzenie księgi uczniów.

– Wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów

– przyjęcia, przeniesienia.

– Obsługa organizacyjna rekrutacji dzieci do klas pierwszych.

– Wprowadzanie danych do SIO oraz nadzór nad kompletnością i terminowością złożenia sprawozdania

– Obsługa e – Sekretariatu.

– Opracowanie sprawozdań GUS dotyczących uczniów i funkcjonowania szkoły.

– Samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu ich treści z dyrektorem.

– Prowadzenie bieżącej obsługi korespondencji oraz organizowanie właściwego obiegu dokumentów.

– Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń uczniów.

– Prowadzenie rejestru wypadków uczniów i potwierdzanie ubezpieczonym kart wypadkowych.

– Dokonywanie zakupów materiałów papierniczych i innych środków niezbędnych w sekretariacie szkoły

– Prowadzenie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych.

– Prowadzenie dokumentacji majątkowej MZS 7

– Obsługa administracyjna ZFŚS.

– Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej posiadanych druków ścisłego zarachowania.

– Właściwe przechowywanie i korzystanie z pieczęci.

– Obsługa urządzeń biurowych oraz dbałość o ich należyty stan techniczny.​

– Sprawdzanie na bieżąco poczty elektronicznej.

– Kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły.

– Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

– Dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy.

– Terminowe wykonywanie zleconych przez dyrektora zadań.

– Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora związanych z pracą szkoły.

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku.

a) miejsce pracy

– Miejski Zespół Szkół nr 7, ul. Powstańców Śląskich 37, 38 – 400 Krosno;

b) praca w pomieszczeniach biurowych;

c) wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);

d) narzędzia pracy: komputer, telefon, kserokopiarka, skaner;

e) praca przy monitorze powyżej 4 godzin,

5 . Wymagane dokumenty:

• CV, list motywacyjny.

• Dokumenty potwierdzające: wymagane wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje.

• Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

• Kopie świadectw pracy.

• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawienia wskazanego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 .11. 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202z późn zm.)

• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

• Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Miejskiego Zespołu Szkół nr 7 w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 37 w terminie do 5.08.2020 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko referenta ds. administracji”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

​Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna oraz na stronie internetowej MZS 7

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 1342008 31

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)

UWAGI

1. Kandydat, któremu zostanie zaproponowana praca:

• zostanie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku;

• zostanie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

2. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszeni kandydaci (nie więcej niż 5.), co do których komisja – na podstawie badania ofert – uzna, że oprócz wymagań niezbędnych w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe.

3. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych komisja zarekomenduje dyrektorowi Miejskiego Zespołu Szkół nr 7.

4. Złożonych dokumentów nie zwraca się. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Krosno , dnia 28.07.2020 r.