Dla rodziców

Klauzula informacyjna dla rodziców

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie (MZS-7 Krosno), z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 37, 38-400 Krosno. Nr telefonu kontaktowego 13 420 08 31, adres poczty email: sp4@mzs7krosno.pl, adres strony internetowej: mzs7krosno.pl
  2. W Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 37, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej email: inspektorgdpr@gmail.com.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a). 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;

b). 6 ust. 1 lit. c RODO – (tj. na podstawie szczególnych przepisów prawa, czyli ustaw, a w szczególności Ustawy – Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty) w celu prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby, realizacji procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki,

c).  ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów,

4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (realizacji ustawowych i statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce).

5. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest obowiązkowe, w tej sytuacji przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa (tj. Ustawa – Prawo oświatowe). W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych.

6. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań statutowych względem ucznia przez Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie.

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.

8. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie. Ponadto okres przechowywania może ulec wydłużeniu np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.
(Co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę).

9. Administrator może przekazać Państwa dane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

11. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

12. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych, to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.

13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

14. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

3.09.2018 r. Elżbieta Wilk dyr. MZS 7 w Krośnie