Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00

Tygodniowy plan pracy:

swietlica

TUTAJ ZNAJDZIECIE PADLET “Kącik Mądra główka” z ciekawymi linkami do zabaw i nauki

Zajęcia świetlicowe są zajęciami pozalekcyjnymi i stanowią integralną część szkoły. Zapewniają dziecku wszechstronny rozwój, poczucie bezpieczeństwa i znacznej swobody podczas realizacji własnych zainteresowań i uzdolnień bez obciążeń związanych z rygorem lekcyjnym. W świetlicy bardzo wielu uczniów spędza swój wolny czas. Dlatego też praca świetlicowa charakteryzuje się różnorodnością form pracy, które byłyby lubiane i akceptowane przez wychowanków, dostosowane zarówno do wieku, jak i zainteresowań dzieci, co jest gwarancją nie tylko dobrego samopoczucia dzieci, ale i większej efektywności działań wychowawczych.

Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza świetlicy obejmuje:

  • Pomoc w nauce w odrabianiu zadań domowych.
  • Kształcenie u dzieci nawyków kulturalnego życia codziennego (kulturalne zachowanie się w czasie zabaw, zajęć, podczas spożywania posiłków).
  • Zajęcia plastyczno – techniczne, czytelnicze, edukacyjne, umuzykalniające, teatralne i inne wspomagające rozwój zainteresowań i zdolności dzieci.
  • Zabawy ruchowe, gry sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w pomieszczeniach i na powietrzu.
  • Zajęcia wzbogacające wiedzę o najbliższym środowisku lokalnym, ojczyźnie i całym świecie.

 Świetlica szkolna mieści się w głównym budynku szkolnym i dysponuje salami, które służą do prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne. Wychowankowie świetlicy mogą również korzystać ze szkolnej czytelni internetowej, pracowni komputerowej oraz z sali gimnastycznej. Świetlica jest miejscem, gdzie spędza czas po lekcjach wielu uczniów klas młodszych.