Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie (MZS-7 Krosno), z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 37, 38-400 Krosno. Nr telefonu kontaktowego 13 420 08 31, adres poczty email: sp4@mzs7krosno.pl, adres strony internetowej: mzs7krosno.pl
 2. W Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 37, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej email.
 3. Pozyskane dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego
  z art. 6 ust.1 lit a, b i c RODO oraz z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – (tj. na podstawie udzielonej zgody, zawartych umów oraz szczególnych przepisów prawa, czyli ustaw, a w szczególności Ustawy – Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu statutowej działalności MZS7 w Krośnie, bądź zawartych umów).
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Natomiast w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest obowiązkowe. W tym przypadku konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań wynikających z zakresu statutowej działalności MZS7 w Krośnie, bądź zawartych umów.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie. Ponadto okres przechowywania może ulec wydłużeniu np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.
 2. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia.
 3. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.