Terapia pedagogiczna

terapia

W Szkole Podstawowej nr 4 w Krośnie wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie MPPP objęci są dodatkową pomocą terapeutyczną, prowadzoną przez nauczyciela – terapeutę. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się najczęściej w wymiarze
1 godziny tygodniowo. Rodzaj pomocy dobierany jest indywidualnie do każdego dziecka, zgodnie z zaleceniami specjalistów orzekających o potrzebie takich zajęć.

        Terapeuta dostosowuje formy i metody pracy do indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów oraz stymuluje wszystkie dziedziny aktywności dziecka, a szczególnie: językową, matematyczno – przyrodniczą, artystyczną, ruchową
i komunikacyjno – informacyjną, a także społeczną. Wykorzystuje się bogaty zestaw środków dydaktycznych, które wieloaspektowo i wielowymiarowo stymulują rozwój dzieci oraz kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli, motywują do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu i radości z pokonywania przeszkód i zdobywania nowej wiedzy.

        Praca terapeutyczna opiera się na ścisłej współpracy z rodzicami dzieci objętych tą formą pomocy oraz wychowawcami
i nauczycielami.