Deklaracja dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej MZS 7

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.mzs7krosno.pl

Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do mzs7krosno.pl

 • Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2005 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30. 03. 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej  nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Wilk, sp4@mzs7krosno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134200831. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie, budynek przy ul. Powstańców Śląskich 37

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla klientów MZS 7 dostępne są dwa wejścia od ul. Powstańców Śląskich 37 . Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu drugim. Do wejścia pierwszego prowadzi jeden schodek.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Na parterze budynku znajduje się świetlica, klasopracownie , sala gimnastyczna . Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody wyposażone w pochylnię, budynek nie jest wyposażony w windę. Na drugiej kondygnacji znajduje się sekretariat, klasopracownie, pokój nauczycielski. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Do głównego wejścia budynku prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych, na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna dla klientów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych, schematów dotykowych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oznaczonych pionowym znakiem oraz pomalowaną na niebiesko nawierzchnią.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 7 w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku MZS 7 z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku MZS 7z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
  Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 3. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynku MZS 7 nie ma  zapewnionej  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 4. Aplikacje mobilne: Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

MZS 7 w Krośnie , budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Bohaterów

 Westerplatte 24

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1 jest budynkiem jednopoziomowym nie posiadającym schodów.
  Dla klientów Przedszkola Miejskiego Nr 1 dostępne jest jedno wejścia do budynku od ul. Bohaterów Westerplatte 24, dostępne także dla osób na wózkach.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku nie ma schodów ani wind. Na parterze budynku znajduje się długi hol , sekretariat, 5 sal zabaw dla dzieci i pion kuchenny. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Budynek nie wymaga pochylni. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych, schematów dotykowych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku znajduje się tablica informacyjna dla klientów przedszkola.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu obok budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych  oznaczonych pionowym znakiem oraz pomalowaną na niebiesko nawierzchnią.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Urzędu Miasta Krosna. Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Przedszkola z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
  Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W Przedszkolu nie ma  zapewnionej  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.