Klauzula – nauczanie zdalne

Klauzula informacyjna – Nauczanie zdalne

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO z dniem 25 maja 2018r. zależy nam abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2  informuję, że:

  1. W Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 37, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej email: inspektorgdpr@gmail.com.
  2. Pozyskane dane osobowe  uczniów i ich rodziców przetwarzane, opiekunów prawnych będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit c RODO i art. 9 ust. 2 lit. B RODO (tj. na podstawie przepisów wynikających z Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.)
  3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z uczniem oraz jego rodzicem/opiekunem prawnym.Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
  1. Państwa dane osobowe pozyskane dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania tj. w okresie trwania nauki w formie zdalnej,Następnie niezbędna dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji ucznia i będzie przetwarzana przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie. (np. arkusze ocen –50 lat, arkusze organizacyjne szkoły –25 lat,dzienniki -5 lat, organizacja nauki religii 25 lat, Dane osobowe uczniów/dzieci przetwarzane podczas nauczania zdalnego będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta FB)
  2. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia. (są to głownie podmioty świadczące usługi szkoleniowe dla pracowników, firmom serwisującym oprogramowanie itp.). Więcej informacje o przekazaniu danych można uzyskać u Administratora.
  3.  Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia w przypadkach  określonych w art.  17 RODO, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach określonych w art. 21 RODO, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.