Weź udział w Międzyszkolnym Recytatorskim Konkursie Poezji Anglojęzycznej

REGULAMIN VIII KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI ANGLOJĘZYCZNEJ

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

CELE KONKURSU:

 – rozwijanie i wspieranie wśród uczniów zdolności recytatorskich

– upowszechnianie poezji krajów anglojęzycznych wśród uczniów

– doskonalenie języka angielskiego

– szerzenie zainteresowania nauką języka obcego wśród uczniów

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs organizują nauczyciele j. angielskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w

Krośnie- Miejski Zespół Szkół nr 7

2. Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów klas I-VIII.

3. Uczniowie występują w dwóch kategoriach:

• I kategoria : klasy I-IV

• II kategoria: klasy V-VIII

4. Szkołę reprezentować może każdy chętny uczeń.

5. Osoba biorąca udział w konkursie przygotowuje interpretację jednego wiersza w języku angielskim

i nagrywa filmik z recytacją.

6. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

7. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne: element ruchu, rekwizyt, gest

Sceniczny, komputerowe filtry i efekty.

8. Komisja konkursowa dokonywać będzie oceny wg następujących kryteriów:

• dobór utworu

• interpretacja tekstu

• wymowa / akcent

• ogólny wyraz artystyczny

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przed końcem roku szkolnego.

10. Za zajęcie I, II, III miejsca uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

11. Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne.

12. Termin konkursu: filmiki z nagraniami recytacji oraz zgody rodziców (prawnych opiekunów)

należy dostarczyć / wysłać / udostępnić link do dysku do końca maja 2024 r.

13. Kontakt: sp4@mzs7krosno.pl, m.poltorak@mzs7krosno.pl, j.machowska@mzs7krosno.pl