Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki  nauczanie zdalne po feriach zimowych zostaje utrzymane w klasach IV-VIII na okres 18 – 31 stycznia 2021 r. Dla  uczniów  klas I-III nauczanie będzie odbywać się w szkole.  

Nauczanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym  od 18 stycznia 2021 r. podziałem godzin. Zasady w związku ze znowelizowanymi wytycznymi MZ i GIS opublikowano  w dzienniku elektronicznym.

Zebrania z rodzicami on-line

W dniach 17-19.11. 2020 r. w godz. 16-18 odbędą się konsultacje indywidualne dla rodziców.
Rodzice będą mieli możliwość rozmowy online z wykorzystaniem platformy MS OFFICE TEAMS z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem szkolnym. Rodzice będą mogli uczestniczyć w zebraniu wyłącznie za pośrednictwem kont uczniów.
Aby skorzystać z takiej formy konsultacji należy w oknie wyszukiwania na górze strony platformy TEAMS wpisać nazwisko nauczyciela.
Po znalezieniu osoby należy nacisnąć ikonę rozmowy video lub słuchawki telefonu. Jeżeli nauczyciel w tym czasie będzie zajęty rozmową z innym rodzicem proszę pozostawić informację na czacie z prośbą o kontakt. Nauczyciel oddzwoni.
Ze względów bezpieczeństwa przekazywanych informacji prosimy, aby podczas połączenia rodzic jak i nauczyciel mieli załączoną kamerę. Wychowawca klasy może zdecydować o konieczności przeprowadzenia zebrania ogólnego. Wówczas wychowawcy tworzą wydarzenie w grupie “godzina wychowawcza”,  rodzice się dołączają o wyznaczonej  godzinie logując się na konto ucznia. Z wychowawcą możliwy jest także kontakt telefoniczny.

Harmonogram konsultacji

17. 11. 2020 r. (wtorek) – kl. Ia, Ib, IIa, IIb, IVa, IVb

18. 11. 2020 r. (środa) – kl. IIIa, IIIb, Va, Vb, VIa, VIIb

19. 11. 2020 r. (czwartek)- kl. VIb, VIc, VIIa, VIIIa

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna W okresie od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. biblioteka będzie nieczynna z powodu nieobecności pracownika. Gorąco zachęcamy do korzystania w tym czasie ze zbiorów Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.

O zmianach dotyczących funkcjonowania biblioteki szkolnej będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej, proszę o zapoznanie się załącznikiem, który zawiera informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przez Szkołę Podstawową Nr 4 w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
Materiał został opracowany zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jest informacją dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

Jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386) oraz
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394)

Nauczanie hybrydowe od 26 października będzie polegać na pracy stacjonarnej w szkole uczniów klas I-III (ze zmianą na ten okres dla kl III a i III b), uczniowie klas IV – VIII uczą się zdalnie, z zachowaniem ustalonego planu zajęć oraz statutowych zapisów dotyczących oceniania. Dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  Bibliotekarz, pedagog, psycholog szkolny i nauczyciele na świetlicy pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Uczniowie uczący się zdalnie są zobowiązani do przestrzegania zasad nauczania zdalnego, m.in.

 • nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się nauczycieli z uczniami, dziećmi i rodzicami za pomocą elektronicznych środków komunikacji,
 • harmonogram zajęć pozostaje bez zmian,
 • uczniowie proszeni są o dołączanie do odpowiedniego zespołu (przedmiotu), zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
 • podczas nauczania zdalnego obowiązują statutowe przepisy dotyczące oceniania,
 • do obowiązków nauczyciela prowadzącego nauczanie zdalne należy odnotowanie obecności ucznia na zajęciach,
 • podczas lekcji, uczeń powinien mieć włączony mikrofon i kamerkę,
 • nauczanie zdalne jest realizowane w formie lekcji online prowadzonych przy użyciu ustalonych w szkole komunikatorów internetowych oraz instrukcji wysyłanych do uczniów jako zadanie domowe (e-dziennik, Microsoft Teams)  
 • długość spotkania online wynosi ok. 30 minut.

Bardzo proszę wszystkich uczniów o solidne i terminowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków, rzetelny udział w zajęciach i dużą samodyscyplinę. Wspólnymi siłami postarajmy się, aby pandemia i zdalne nauczanie nie przeszkodziło nabywaniu nowych umiejętności.

Życzę wszystkim powodzenia i szybkiego powrotu do nauki stacjonarnej w szkole.

Elżbieta Wilk

Lekcje zdalne dla klas IV – VIII


Od poniedziałku (26. 10.) uczniowie klas IV – VIII rozpoczynają naukę zdalną. Aby uczeń mógł uczestniczyć w zajęciach online, powinien mieć zainstalowane oprogramowanie Microsoft Teams.

Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji obowiązującym do tej pory i zgodnie z tym planem, uczniowie proszeni są o dołączanie do odpowiedniego zespołu (przedmiotu).

Podczas lekcji, uczeń powinien mieć włączony mikrofon i kamerkę.