Szanowni Państwo!

Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej, proszę o zapoznanie się załącznikiem, który zawiera informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przez Szkołę Podstawową Nr 4 w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
Materiał został opracowany zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jest informacją dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

Jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386) oraz
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394)

Nauczanie hybrydowe od 26 października będzie polegać na pracy stacjonarnej w szkole uczniów klas I-III (ze zmianą na ten okres dla kl III a i III b), uczniowie klas IV – VIII uczą się zdalnie, z zachowaniem ustalonego planu zajęć oraz statutowych zapisów dotyczących oceniania. Dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  Bibliotekarz, pedagog, psycholog szkolny i nauczyciele na świetlicy pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Uczniowie uczący się zdalnie są zobowiązani do przestrzegania zasad nauczania zdalnego, m.in.

 • nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się nauczycieli z uczniami, dziećmi i rodzicami za pomocą elektronicznych środków komunikacji,
 • harmonogram zajęć pozostaje bez zmian,
 • uczniowie proszeni są o dołączanie do odpowiedniego zespołu (przedmiotu), zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
 • podczas nauczania zdalnego obowiązują statutowe przepisy dotyczące oceniania,
 • do obowiązków nauczyciela prowadzącego nauczanie zdalne należy odnotowanie obecności ucznia na zajęciach,
 • podczas lekcji, uczeń powinien mieć włączony mikrofon i kamerkę,
 • nauczanie zdalne jest realizowane w formie lekcji online prowadzonych przy użyciu ustalonych w szkole komunikatorów internetowych oraz instrukcji wysyłanych do uczniów jako zadanie domowe (e-dziennik, Microsoft Teams)  
 • długość spotkania online wynosi ok. 30 minut.

Bardzo proszę wszystkich uczniów o solidne i terminowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków, rzetelny udział w zajęciach i dużą samodyscyplinę. Wspólnymi siłami postarajmy się, aby pandemia i zdalne nauczanie nie przeszkodziło nabywaniu nowych umiejętności.

Życzę wszystkim powodzenia i szybkiego powrotu do nauki stacjonarnej w szkole.

Elżbieta Wilk

Warsztaty klasy III a w KPU

Uczniowie klasy 3 a mieli możliwość dokończyć zajęcia organizowane w laboratoriach PWSZ czyli obecnej Karpackiej Państwowej Uczelni.

Wszystkie spotkania dotyczyły zdrowego odżywiania. Na podsumowanie każda grupa miała możliwość poeksperymentować. Pełni wrażeń oraz nowych wiadomości z żalem opuszczaliśmy mury krośnieńskiej uczelni. Bardzo dziękujemy za wspaniałe zajęcia.

więcej zdjęć – kliknij

Lekcje zdalne dla klas IV – VIII


Od poniedziałku (26. 10.) uczniowie klas IV – VIII rozpoczynają naukę zdalną. Aby uczeń mógł uczestniczyć w zajęciach online, powinien mieć zainstalowane oprogramowanie Microsoft Teams.

Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji obowiązującym do tej pory i zgodnie z tym planem, uczniowie proszeni są o dołączanie do odpowiedniego zespołu (przedmiotu).

Podczas lekcji, uczeń powinien mieć włączony mikrofon i kamerkę.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji z wykonywania tej trudnej a jednocześnie tak ważnej społecznie pracy, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Dzień 14 października (środa) jest wolny od zajęć dydaktycznych.