Wyprawka ucznia klasy 1

Piórnik z wyposażeniem:

 • kredki ołówkowe
 • ołówki HB oraz 2B, gumka, nożyczki, linijka, temperówka
 • klej w tubie i w sztyfcie

Materiały do szafki w szkole:

 • pastele olejne 
 • flamastry
 • plastelina i plastikowa podkładka,
 • farby plakatowe, 2 różnej grubości pędzle, kubek na wodę, fartuszek na plastykę
 • blok rysunkowy – A3 biały
 • blok rysunkowy z kolorowymi kartkami – format A3
 • blok techniczny (A4), z białymi i z kolorowymi kartkami
 • papier kolorowy zwykły
 • teczka do przechowania prac plastycznych – format A4
 • ryza białego papieru A4
 •  wielokolorowe kartki ksero

Zeszyty:

 • zeszyty w kratkę i w wąskie dwukolorowe linie 16 lub 32 kartkowe
 • zeszyt do korespondencji

Inne:

 • strój gimnastyczny (biała koszulka, ciemne spodenki) w podpisanym worku,
 • obuwie zamienne (z odpowiednią podeszwą) w podpisanym worku
 • strój galowy – biała bluzka/koszula, granatowa spódnica/spodnie
 • chusteczki nawilżane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. administracji.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 7 w Krośnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko referenta ds. administracji.

1. Wymagania niezbędne , tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku: – wykształcenie wyższe o profilu ogólnym, ekonomicznym lub administracyjnym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

– obywatelstwo polskie, – nieposzlakowana opinia,

– 2 lata stażu pracy,

– umiejętność obsługi urządzeń biurowych

– znajomość i biegła obsługa programów komputerowych: MS Office, EXEL, e – Sekretariat

– obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych

– znajomość obsługi wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO),

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– brak skazania za przestępstwo umyślne

2 . Wymagania dodatkowe , które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

– dobra organizacja biura,

– znajomość pracy i procedury biurowej

– umiejętność prowadzenia korespondencji

– znajomość obsługi programów: System Kontroli Obowiązku Szkolnego , Zintegrowanego Systemu Naboru

– znajomość przepisów oświatowych, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzeń i ustaw dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela

– umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa

– łatwość w redagowaniu pism urzędowych

– odpowiedzialność, rzetelność, staranność, samodzielność, dyspozycyjność

– umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

– umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy

– umiejętność kontaktowania się z uczniami, rodzicami, pracownikami i interesantami szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi

– dyskrecja i lojalność

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– Prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– Przechowywanie teczek z dokumentacją szkolną, zgodnie z jednolitym wykazem akt obowiązujących w szkole.

– Przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji, kontrolowanie terminowego odbioru korespondencji służbowej przez wyznaczonego pracownika, oznaczanie faktur i rachunków datą wpływu.

– Rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, przepisywanie i wysyłanie korespondencji, sprawozdań, opinii oraz innych pism związanych z funkcjonowaniem szkoły.

– Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno – biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli

– przygotowywanie i wydawanie legitymacji, zaświadczeń, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń i legitymacji.

– Prowadzenie księgi uczniów.

– Wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów

– przyjęcia, przeniesienia.

– Obsługa organizacyjna rekrutacji dzieci do klas pierwszych.

– Wprowadzanie danych do SIO oraz nadzór nad kompletnością i terminowością złożenia sprawozdania

– Obsługa e – Sekretariatu.

– Opracowanie sprawozdań GUS dotyczących uczniów i funkcjonowania szkoły.

– Samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu ich treści z dyrektorem.

– Prowadzenie bieżącej obsługi korespondencji oraz organizowanie właściwego obiegu dokumentów.

– Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń uczniów.

– Prowadzenie rejestru wypadków uczniów i potwierdzanie ubezpieczonym kart wypadkowych.

– Dokonywanie zakupów materiałów papierniczych i innych środków niezbędnych w sekretariacie szkoły

– Prowadzenie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych.

– Prowadzenie dokumentacji majątkowej MZS 7

– Obsługa administracyjna ZFŚS.

– Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej posiadanych druków ścisłego zarachowania.

– Właściwe przechowywanie i korzystanie z pieczęci.

– Obsługa urządzeń biurowych oraz dbałość o ich należyty stan techniczny.​

– Sprawdzanie na bieżąco poczty elektronicznej.

– Kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły.

– Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

– Dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy.

– Terminowe wykonywanie zleconych przez dyrektora zadań.

– Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora związanych z pracą szkoły.

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku.

a) miejsce pracy

– Miejski Zespół Szkół nr 7, ul. Powstańców Śląskich 37, 38 – 400 Krosno;

b) praca w pomieszczeniach biurowych;

c) wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);

d) narzędzia pracy: komputer, telefon, kserokopiarka, skaner;

e) praca przy monitorze powyżej 4 godzin,

5 . Wymagane dokumenty:

• CV, list motywacyjny.

• Dokumenty potwierdzające: wymagane wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje.

• Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

• Kopie świadectw pracy.

• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawienia wskazanego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 .11. 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202z późn zm.)

• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

• Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Miejskiego Zespołu Szkół nr 7 w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 37 w terminie do 5.08.2020 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko referenta ds. administracji”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

​Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna oraz na stronie internetowej MZS 7

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 1342008 31

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)

UWAGI

1. Kandydat, któremu zostanie zaproponowana praca:

• zostanie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku;

• zostanie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

2. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszeni kandydaci (nie więcej niż 5.), co do których komisja – na podstawie badania ofert – uzna, że oprócz wymagań niezbędnych w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe.

3. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych komisja zarekomenduje dyrektorowi Miejskiego Zespołu Szkół nr 7.

4. Złożonych dokumentów nie zwraca się. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Krosno , dnia 28.07.2020 r.

Na koniec roku szkolnego

Niezmiennie czerwiec jest miesiącem zakończenia zajęć w szkołach. To ważny moment dla uczniów, nauczycieli i rodziców. To dzień, w którym zamyka się okres wytężonej pracy, a otwiera czas wakacyjnego odpoczynku. Jest to finał wielomiesięcznej pracy, której efektami są nowe umiejętności potwierdzone ocenami na świadectwach. Podobnie jest i w tym roku. Mimo, że w szkole nie odbyła się tradycyjna uroczysta akademia, uzyskane oceny cieszą tak samo. Ten rok postawił przed wszystkimi trudne wyzwania, którym musieli sprostać zarówno Uczniowie, jak i Nauczyciele oraz Rodzice.

Serdecznie Wszystkim dziękuję za współpracę w realizacji zadań w tej nowej, nieprzewidzianej sytuacji, za wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu problemów, otwartość na szybkie wprowadzanie nowych rozwiązań. Organizacja nauki i pracy w warunkach podyktowanych stanem epidemii wymagała od wszystkich odpowiedzialności i pracowitości.

Drodzy uczniowie! Za wami czas poświęcony nauce i rozwijaniu umiejętności, zdolności i pasji. Każdego dnia pokazywaliście, że potraficie sprostać coraz większym wymaganiom. Zdobytych stopni i odniesionych sukcesów – gratuluję. Życzę Wam, by wakacyjny czas zasłużonego wypoczynku był wypełnionym radością, słońcem i beztroską zabawą. Korzystajcie z letniej pogody. Wracajcie we wrześniu pełni sił, gotowi do podjęcia nowych zadań i realizacji zamierzonych celów i planów. Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.

Absolwenci – Do Was kieruję wyjątkowe słowa. Ktoś, kiedyś, gdzieś powiedział, że życie składa się z powitań i pożegnań. Te pierwsze są radosne i zapowiadają coś nowego, pożegnania uświadamiają nam, że coś się kończy. Nie tak dawno, tu na tej sali witano Was jako najmłodszych, a teraz stajecie przed nami aby pożegnać tę szkołę. Szkołę, w której przeżywaliście radość sukcesów, gorycz porażek, pierwsze miłości, przyjaźnie i konflikty. Tu poznawaliście i próbowaliście zrozumieć otaczający Was czasem zupełnie odległy świat. Przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Powinniście więc wyznaczyć sobie cel, który zamierzacie osiągnąć. Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzymy, aby zdobyte doświadczenia dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się nie zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem.

Dziękuję Nauczycielom, którzy odkrywali w Was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Po miesiącach wytężonej pracy życzę Państwu przede wszystkim odpoczynku od wszelkich trosk, miłych i niezapomnianych wrażeń, które pozwolą na nabranie sił do podejmowania nowych wyzwań.

Szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy w odpowiedzialny i twórczy sposób ze sobą współpracują dla realizacji najważniejszych celów. A celem szkoły jest nauka i wychowanie. Ani jedno, ani drugie nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i życzliwość rodziców. Dzięki temu, że rodzice rozumieją, czemu służy to, co się w szkole dzieje, dzięki słowom zachęty ​wobec własnych dzieci, a czasami i zwykłemu rodzicielskiemu dopilnowaniu, możemy mówić o sukcesie uczniów. Bez pomocy rodziców nie udałoby się zorganizować wielu szkolnych przedsięwzięć Za stawianie wymagań, za słowa otuchy, gdy ciężko, za pomoc wszystkim rodzicom, także tym, którzy nie mogli być teraz z nami – dziękuję.

Wszystkim – nauczycielom, rodzicom i uczniom – życzę udanych wakacji.

Elżbieta Wilk

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 26 czerwca 2020 roku odbędzie się rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Krośnie. Ze względu na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia rozdawanie świadectw przez wychowawców odbędzie się w ustalonych godzinach, w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa (według podanego niżej harmonogramu). Na teren szkoły mogą wchodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej, u których n ikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W klasach I – III świadectwa mogą odebrać rodzice. Prosimy, aby rodzice pozostałych uczniów nie wchodzili na teren szkoły. Uczniowie/ rodzice odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne. Przy wejściu do szkoły zachowują reżim sanitarny. Po otrzymaniu świadectw opuszczają teren szkoły, nie grupują się.

Harmonogram odbioru świadectw:

8.00 – klasa III a, sala gimnastyczna

9.00 – klasa III b, sala gimnastyczna

10.00 – klasa VIII, sala gimnastyczna

Klasy I- II oraz IV-VII odbierają świadectwa wg kolejności uczniów w dzienniku szkolnym:

nr 1 – nr 8 w godzinach 11.00-11.30

nr 9 – nr 16 w godzinach 11.30-12.00

nr 17 – nr 24 w godzinach 12.00-12.30

Uczniowie odbierają świadectwa w swoich salach. Przy sprzyjających warunkach pogodowych uczniowie klas I- II oraz IV-VII odbiorą świadectwa na zewnątrz, przed budynkiem szkolnym. Istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w dniach 29.06- 03.07. 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w parafii pw. Ducha Świętego w dniu 25.06 (czwartek) o godz. 16.00 dla uczniów klas I-IV i o godz. 17.00 dla uczniów klas V – VIII.

UMIEM PŁYWAĆ W OKRESIE WAKACJI DLA KLAS 1,2,3.

Dzień dobry.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie rodzicom uczniów z klas 1,2 i 3  krośnieńskich szkół podstawowych o możliwości zapisania dzieci w okresie WAKACJI na naukę pływania w ramach programu “Umiem Pływać.
Program rozpocznie się gdy będzie wymagana ilość dzieci, dlatego bardzo proszę o informację zwrotną rodziców czy są zainteresowani zapisaniem swoich dzieci na bezpłatne lekcje pływania do dnia 17.06.2020 r.Zajęcia odbywałyby się na pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45 A od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 – do 13:00.
W trakcie zajęć pływalnia byłaby dostępna wyłącznie dla dzieci uczestniczących w programie.

Szczegółowe informację uzyskać można pod numerem telefonu: 13 46 655 00 w godzinach 07:00 – 15:00.

POZDRAWIAM …

PIOTR JARACZ

Dyrektor

Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie

tel.: 607 790 789

e-mail: dyrektor@baseny-krosno.pl

HARMONOGRAM ZWROTU WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I a 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

I b 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

II a 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

II b 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

III a 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

III b 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

IV a 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

IV b 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

V a 17.06.2020 /środa 7.30 – 11.30

V b 17.06.2020 /środa 7.30 – 11.30

V c 17.06.2020 /środa 7.30 – 11.30

VI a 18.06.2020 / czwartek 7.30 – 11.30

VI b 18.06.2020 / czwartek 7.30 – 11.30

VII a 18.06.2020 / czwartek 7.30 – 11.30

VIII a 19.06.2020 /piątek 12.00 – 16.00

UWAGA! Ze względów organizacyjnych oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników biblioteki bardzo prosimy o dostosowanie się do terminów zwrotów materiałów przez poszczególne klasy. W wyjątkowych przypadkach można przyjść w innym terminie, w godzinach przyjmowania zwrotów oraz otwarcia biblioteki. Dodatkowo biblioteka będzie czynna: Wtorek – 23.06.2020 w godz. 12.00 – 16.00 Środa – 24.06.2020 w godz. 12.30 – 16.00

Przypominamy o właściwym przygotowaniu podręczników do zwrotu oraz o obowiązku stosowania się do zasad bezpieczeństwa podczas pandemii COVID 19.

Konsultacje dla uczniów klas IV-VII

Ważne informacje dla uczniów i rodziców :
Konsultacje dla uczniów są dobrowolne.

Z zajęć w formie konsultacji, za zgodą rodziców, w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Rodzice i uczniowie powinni zapoznać się z REGULAMINEM ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  I  KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KROŚNIE W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2  / http://mzs7krosno.pl/index.php/2020/05/21/komunikat-dla-rodzicow/

Zamiar zgłoszenia ucznia do realizacji zajęć w formie konsultacji na terenie szkoły musi zostać wyrażony co najmniej na 2 dni robocze przed planowanymi zajęciami. Informację należy przekazać  w formie zdalnej, tj. telefonicznie pod numerem:13 4200831
lub e- mailowo na adres: sekretariat@mzs7krosno.pl

Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć składają oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Brak podpisanego przez rodziców oświadczenia uniemożliwia wzięcie udziału w konsultacjach.

Uczeń, który w umówionym terminie nie będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie szkołę odpowiednio co najmniej dzień wcześniej, w celu umożliwienia skorzystania z konsultacji innemu uczniowi.

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazanym regulaminem.

Tymczasowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej podczas pandemii COVID 19

 • ZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ

W oczekiwaniu na swoją kolej należy pamiętać o zachowaniu min. 2 metrów odległości między czytelnikami. Przy stanowisku może przebywać jednocześnie tylko 1 osoba.

 • CHROŃ SIEBIE I INNYCH

Obowiązkowo używamy osłony ust i nosa oraz rękawiczek lub dezynfekujemy ręce.

 • ZWROT KSIĄŻEK

Zwrot odbywa się przy wyznaczonym, dezynfekowanym stanowisku. Książki ze zwrotów trafiają na co najmniej 3-dniową kwarantannę.

 • WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Czynna jest wyłącznie wypożyczalnia. Obowiązuje brak wolnego dostępu do księgozbioru – książki podaje bibliotekarz.

 • GODZINY OTWARCIA

Wtorek      12.00 – 14.00

Czwartek   8.30 – 12.00

Zajęcia dla klas 1-3

Szanowni Rodzice!

25 maja 2020 r. przywracamy  częściowo  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  z elementami dydaktyki dla klas 1-3. Organizacja zajęć przedstawia się następująco:

Grupa I ( uczniowie klasy Ia, I b )

Uczniowie zgłaszają się do szkoły 8.45 – 9.00

Zajęcia trwają 9.00 –11.35 , sala nr 8

Grupa II ( uczniowie klasy IIa, II b)

Uczniowie zgłaszają się do szkoły 8.15 – 8.30

Zajęcia trwają 8.30 – 11.05, sala nr 12

Grupa III ( uczniowie klasy III a, III b)

Uczniowie zgłaszają się do szkoły 8.00 – 8.15

Zajęcia trwają 8.15 – 10.50, sala nr 20

Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły zgodnie z harmonogramem i przyjętą procedurą. Po zajęciach oczekują na nie przed budynkiem szkoły. Jeśli zgłaszaliście Państwo do wychowawców, że dziecko będzie korzystało z opieki na świetlicy przed lub po zajęciach, a zaszła w tym zakresie jakaś zmiana, proszę o poinformowanie o tym  fakcie wychowawców klas.