Szanowni Państwo!

Zgodnie z zaleceniemMinistra Edukacji Narodowej, proszę o zapoznanie się poniższym materiałem, który zawiera informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przez Przedszkole Miejskie nr 1 oraz Szkołę Podstawową  Nr 4 w okresie czasowego ograniczenia
ich funkcjonowania.

Materiał został opracowany zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest informacją dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

Jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności:

 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Stanowi zbiór pytań  i odpowiedzi na ważne w edukacji na odległość zagadnienia. Są zebrane
w następujące grupy:

 • podstawowe informacje o zdalnym nauczaniu
 • organizacja zajęć zdalnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 4
 • stanowisko pracy, urządzenia i oprogramowanie
 • higiena pracy z wykorzystaniem smartfona, tabletu, komputera i smart TV
 • bezpieczeństwo w sieci.

Poniższy materiał powstał  z wykorzystaniem wzorca przygotowanego przez serwis: www.edukacja.net.

CAŁY TEKST Z ZARZĄDZENIEM TUTAJ

  Kochani uczniowie!

Nikt z nas nie spodziewał się, że zamiast spotykać się z Wami w szkole, będziemy rozdzieleni i zmuszeni do nauki online. Musimy pamiętać, że zdrowie nas wszystkich i naszych bliskich jest najważniejsze.Postarajmy się więc ten czas wykorzystać jak najlepiej.

Przygotowaliśmy dla Was kilka podpowiedzi, jak skutecznie uczyć się w domu. Jesteśmy pewni, że wszyscy dacie sobie świetnie radę! Chociaż się nie widzimy, to i tak cały czas jesteśmy i będziemy z Wami w kontakcie .

CAŁY TEKST TUTAJ

Komunikaty

1. Jeśli ktoś z uczniów czułby w tym trudnym czasie potrzebę rozmowy z naszym szkolnym psychologiem, prosimy o zgłoszenie tego do wychowawcy. Wychowawca przekaże informację i numer telefonu osoby potrzebującej psychologowi, który już wtedy skontaktuje się z uczniem. Kontakt jedynie telefoniczny.

2. Wszystkich rodziców, którzy nie korzystali do tej pory z iDziennika z powodu zablokowania konta lub zagubienia loginu prosimy o poinformowanie o tym dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 przesyłając informację na adres: dyrsp4@mzs7krosno.pl
Jednocześnie prosimy Rodziców o uaktualnienie zmienionych w ostatnim czasie numerów telefonów.

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Drodzy Rodzice i Uczniowie, szkoła zamknięta, ale Minister Edukacji Narodowej mówi:  „Nie traktujcie tych dwóch tygodni jako dodatkowych ferii, wykorzystajcie ten czas na pogłębienie wiedzy w tych dziedzinach, które was interesują”.

Zachęcamy Was zatem do zorganizowania chwilowej edukacji domowej. Choć mamy świadomość, że nie zrealizujemy w domu kolejnych punktów podstawy programowej, może się okazać, że dzieci odkryją nowe obszary zainteresowań albo zobaczą, że nauka może być ciekawa.

Poniżej przedstawiamy Wam strony i serwisy, które mogą być pomocne w zorganizowaniu nauki w domu.

epodreczniki

learningapps

kahoot

zyrafa

sieciaki

mat zoo

super kid

pisu pisu

szalone liczby

eduelo

pistacja.tv/

https://www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci/featured

https://quizlet.com/pl

https://www.quizme.pl/dzialy/science

otwarte zasoby

Spark Fun Zone

khanacademy

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Program dla szkół

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Przypominamy Państwu, iż nasza szkoła uczestniczy w obecnym roku szkolnym, w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny,dzięki któremu,w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne. W ramach uczestnictwa w Programie nasza szkoła ma zawartą umowę z dostawcą, który dostarcza owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne (lub odrębne umowy z dostawcami owoców i warzyw oraz produktów mlecznych), które następnie są udostępniane dzieciom w klasach I-V. W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 dzieci uczestniczące w Programie otrzymają, co najmniej 3 razy w tygodniu, przez 12 tygodni, łącznie:

42 porcje świeżych owoców i warzyw oraz soki owocowe/przeciery owocowe,

40 porcji mleka i produktów mlecznych.

Do dzieci w ramach Programu trafią następujące produkty: jabłka, gruszki,truskawki, soki owocowe/przeciery owocowe/zagęszczone przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki,kalarepa, pomidorki oraz mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne. Każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien zapoznać się z zasadami Programu, w tym z powyższym katalogiem dostarczanych produktów i wyrazić zgodę na udział dziecka w Programie, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ww. produkty do szkoły gotowe do spożycia przez dzieci, czyste, a w przypadku gdy jest to wymagane,pokrojone i odpowiednio zapakowane.Po dostarczeniu produktów przez dostawcę, nim zostaną one udostępnione dzieciom, ich jakość sprawdzana jest również przez pracowników szkoły. Mając na uwadze zarówno aspekty edukacyjne,jak również konieczność zachowania właściwej jakości, w tym ciągu chłodniczego,produkty te powinny zostać spożyte przez dzieci w szkole po ich udostępnieniu i nie powinny być zabierane przez uczniów do domów. Jakość świeżych owoców i warzyw(pokrojonych i zapakowanych) lub produktów mlecznych, przetrzymywanych w temperaturze pokojowej przez kilka godzin w plecaku szkolnym ulega pogorszeniu co często powoduje, że nie nadają się one do spożycia przez dzieci. W przypadku,gdy taka sytuacja będzie miała miejsce prosimy o Państwa reakcję i wsparcie w rozmowie z dziećmi, tak aby zachęcić je do wspólnego spożywania świeżych produktów w szkole, razem z rówieśnikami. Przykład kolegów i koleżanek jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność Programu i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych. Zachęcamy Państwa również do wspólnego kontynuowania w środowisku domowym zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, co niewątpliwie wzmocni skuteczność Programu, a przy tym będzie inwestycją w zdrowie całej rodziny.Wszelkie informacje dotyczące Programu,w tym wykaz zatwierdzonych dostawców,dostępne są na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa realizującego Program: http://www.kowr.gov.pl/program-dla-szkol/program-dla-szkol. Jednocześnie wszelkie uwagi dotyczące realizacji Programu w szkole prosimy zgłaszać na adres mailowy programdlaszkol@kowr.gov.pl oraz do właściwego Oddziału Terenowego KOWR.

Informacja o naborze

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krośnie ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych mogą brać udział dzieci siedmioletnie (ur. w roku 2013) oraz dzieci sześcioletnie (ur. w roku 2014). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nabor.pcss.pl/krosno

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4

Przyjmowanie zgłoszeń do klas pierwszych dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 rozpocznie się 18 lutego 2020 roku. Rodzice kandydata wypełniają zgłoszenie dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/krosno w systemie informatycznym, drukują go i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły – samo wypełnienie zgłoszenia w Internecie nie wystarcza ! Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 18 do 28 lutego 2020 roku w godzinach od 6.30 do 15.00.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w tym kandydaci spoza Krosna

Rekrutacja do klas pierwszych dzieci spoza obwodu naszej szkoły odbywać się będzie w przypadku wolnych miejsc. Informacja o wolnych miejscach zostanie podana 3 marca 2020 roku. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym biorą dzieci na podstawie wniosku rodziców. O ich przyjęciu decyduje liczba punktów ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, obowiązujących w rekrutacji we wszystkich krośnieńskich szkołach podstawowych (Uchwała Nr XIV/448/19 Rady Miasta Krosna). Wniosek z kompletem załączników należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 4 marca do 13 marca 2020 roku w godzinach od 6.30 do 15.00 Rodzice kandydata wypełniają wniosek dostępny na stronie www.nabor.pcss.pl/krosno w systemie informatycznym, drukują go i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły – samo wypełnienie wniosku w Internecie nie wystarcza ! Do wniosku rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. W uzasadnionych przypadkach w sekretariacie szkoły można otrzymać do wypełnienia formularz zgłoszenia i wniosku w wersji papierowej. Dziękujemy i zapraszamy.

DO POBRANIA: